Regnbuens driftsform


Regnbuen Steinerbarnehage er eid av en ideell stiftelse.
Det betyr at alle tilskudd/foreldrebetalinger blir i barnehagen og ingen tar ut utbytte.
Stiftelsens medlemmer har en representant fra barnehagen, en fra Steinerskolen i Asker, en ekstern steinerpedagog og to andre eksterne medlemmer, i tillegg til barnehagens daglige leder, som ikke er medlem, men sekretær, i stiftelsen.

Alle deltar ut fra et ønske om Regnbuen Steinerbarnehages videre drift.

I Regnbuen Steinerbarnehage har vi en policy blant medarbeiderne som sier at «hensynet til barna alltid kommer først».
Deretter kommer «hensynet til barnehagen som helhet» og til slutt «andre mer private hensyn».
Dette betyr at vi verdsetter og vektlegger kvaliteten i barnehagetilbudet til barna høyt.
I praksis betyr dette at vi ønsker å ha full bemanning rundt barna hele dagen, deltagelse på alle arrangementer utenom arbeidstid med foreldrene for alle medarbeidere, og at vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving av samtlige barnehagens medarbeidere.
For å få til dette, har vi ukentlige kollegiemøter, hver torsdag fra 17.00 – 19.30.
Her ligger både avdelingsmøter og fellesmøte. På avdelingsmøtene kan alle medarbeidere planlegge og evaluere arbeidet, i tillegg til å ha tid til å snakke om den individuelle tilnærmingen til hvert enkelt barn, som er utgangspunktet for alt steinerpedagogisk arbeid.
På fellesmøtet studerer vi steinerpedagogikk og verdigrunnlag, og der er det viktig at alle medarbeidere deltar, uavhengig av type stilling. Kollegiet er barnehagens bærende pedagogiske organ. På fellesmøtet har vi også andre pedagogiske spørsmål og felles planlegging av årstidsfester, dugnader, m.m., i tillegg til informasjonspunkter fra kontoret og en kunstnerisk aktivitet, f.eks. sang.

På denne måten unngår vi mye møtevirksomhet i barnehagens åpningstid og også «pratetid» over hodet på barna for å holde oss orientert. Vi bestreber oss på fysisk og mental tilstedeværelse rundt barna og tenker at barnehagens «hjerte» er kollegiet. Å være med barna blir prioritert, vi ønsker at pedagogene og de pedagogiske medarbeiderne får mest mulig tid sammen med barna i barnehagens åpningstid. Pedagog- og voksentetthet er veldig viktig for oss.

For å unngå at møtetid og deltagelse på arrangementer skal resultere i avspaseringer og opparbeidelse av fridager, noe som vil gi redusert bemanning i hverdagen og mer vikarbruk, har vi samlet all avspasering til skolens ferier.

© Copyright 2023 Regnbuen Steinerbarnehage
Site created by: M-Konsult